Become a Fan and "Like" us on FB

Thursday, November 12, 2009

RELIGION : THOMAS PHYLIP RANNI'S COLUMN

BHAGAVADGITA

Yada Yada hi dharmasya, glanir bhavati bharata
abhyutthanam adharmasya tadatmanam srjamy aham


Paritranaya, sadhunam vinasaya cha duskritam
dharma-samsthapanarthaya,sambhavami yuge yuge
(Gita 4:7-8)


-Forwarded by Thomas Philip

No comments: